Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)

Fax: (+886.2) 2503.6842

Email: tw@moit.gov.vn

Điện thoại: (+886.2) 2503.6840

Website:

Địa chỉ: No. 101, F3-1, Song Jiang Rd.,Taipei, Taiwan, R.O.C

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nguyễn Duy Phú

Điện thoại: +886 2 2503 6840/ +886 975353858
Email: tw@moit.gov.vnPhuND@moit.gov.vn

Trợ Lý Chủ Nhiệm Vũ Văn Cường

Email: cuongvva@moit.gov.vn