Thương vụ Việt Nam tại Xinh-ga-po

Fax: (+65) 6467 0458

Email: sg@moit.gov.vn; vntrade@singnet.com.sg

Điện thoại: (+65) 6468 3747

Website:

Địa chỉ: No.10 Leedon Park, Singapore 267887

Tham tán Thương mại Trần Thu Quỳnh

Điện thoại: (+65) 64683747/ +65 88620762
Email: quynhtt@moit.gov.vn; sg@moit.gov.vn

Bí thư thứ nhất Lê Đình Vũ

Điện thoại: (+65) 64683747
Email: vuld@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Nguyễn Thế Vinh

Điện thoại: (+65) 64683747
Email: vinhnthe@moit.gov.vn