Thương vụ Việt Nam tại Vê-nê-zu-ê-la (kiêm nhiệm Cô-lôm-bi-a, Grê-na-đa, Bác-ba-đốt, Xanh Vin-xen và Gree-na-din)

Fax: (+58) 212 2647324

Email: phongkt@moit.gov.vn; ktphong172@gmail.com

Điện thoại: (+58) (212) 284 0679

Website:

Địa chỉ: Edificio “Parque Jahn”, Apto. 3 C, Av. Alfredo Jahn entre 3ra.y 4ta.transversal, Urb.: Los Palos Grandes, Chacao, Caracas

Phụ trách Thương vụ Đào Văn Khiêm

Điện thoại: 04141746552
Email: khiemdv@moit.gov.vn;