Thương vụ Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan (Kiêm nhiệm Tát-gi-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan)

Fax: 998-71-1206265

Email: uz@moit.gov.vn

Điện thoại: 998-71-1205011

Website:

Địa chỉ: 100, Rashidov str., Tashkent City, 700084 Uzbekistan

Bí thư thứ nhất phụ trách thương mại Nguyễn Tiến Đức

Điện thoại: (998-71)-1205011; (+998-90) 905-07-92
Email: uz@moit.gov.vn, ducnt@moit.gov.vn

Tùy viên Hoàng Đình Chại

Điện thoại: (+380)442845733
Email: dinhchai@yahoo.com