Thương vụ Việt Nam tại U-crai-na (Kiêm nhiệm Môn-đô-va, Ác-mê-ni-a)

Fax: +380 44 253 02 53

Email: ua@moit.gov.vn

Điện thoại: +380 44 253 02 53

Website:

Địa chỉ: 18 Instituskaya street., 01103 Kiev, Ucraina

Bí thư thứ nhất phụ trách thương vụ: Hoàng Đình Chại

Điện thoại: +38093889899
Email: ua@moit.gov.vn,