Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ (Kiêm nhiệm Lít-ten-xơ-tên)

Fax: (+41) 31 301 4681

Email: ch@moit.gov.vn

Điện thoại: +41 31 304 27 66

Website:

Địa chỉ: Stadtbachstr., 42. CH-3012 Bern, Switzerland

Tham tán Thương mại Nguyễn Đức Thương

Điện thoại: +41 313042766/ +41 779801366
Email: ch@moit.gov.vn, thuongnd@moit.gov.vn

Bí thư thứ Hai Phạm Thị Vân Thành

Điện thoại: +41313042766