Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan

Fax: (662)225-26950

Email: th@moit.gov.vn

Điện thoại: (662)650-845425

Website:

Địa chỉ: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan

Tham tán Thương mại Trần Thị Thanh Mỹ

Điện thoại: +66 (0) 2251 3352 (Ext. 118)
Email: th@moit.gov.vn; mytt@moit.gov.vn