Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha (kiêm nhiệm Bồ Đào Nha)

Fax: (+34) 91 345 04 96

Email: espa@moit.gov.vn

Điện thoại: (+34) 91 345 05 19

Website:

Địa chỉ: Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha (kiêm nhiệm Bồ Đào Nha)

Tham tán Thương mại Vũ Chiến Thắng

Điện thoại: +34633703216
Email: espa@moit.gov.vn; thangvc@moit.gov.vn