Thương vụ Việt Nam tại Séc (kiêm nhiệm Xlô-va-ki-a)

Fax:

Email: cz@moit.gov.vn

Điện thoại: (+420) 224 942235

Website:

Địa chỉ: Rasinovo Nabrezi 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Tham tán Thương mại Nguyễn Thị Hồng Thuỷ

Điện thoại: +420773635829
Email: cz@moit.gov.vn