Thương vụ Việt Nam tại Ru-ma-ni (kiêm nhiệm Xéc-bi-a, Môn-tê-nê-grô, An-ba-ni)

Fax: +40 31 100 7613

Email: ro@moit.gov.vn

Điện thoại: +40 31 100 7613

Website:

Địa chỉ: Bd-Iancu de Hunedoara Nr. 66, Bl. 12B, Sc. B, Et. 4, Ap. 46, Sector 1, Bucuresti - Romania

Bí thư thứ nhất phụ trách Thương vụ: Phạm Thị Thu Hà

Điện thoại: +40733494875
Email: ro@moit.gov.vn; hapth@moit.gov.vn