Thương vụ Việt Nam tại Pháp (Kiêm nhiệm Bồ Đào Nha, Mô-na-cô, An-đô-ra, Cộng hòa Trung Phi)

Fax: (+33) 1 46 24 12 58

Email: fr@moit.gov.vn

Điện thoại: (+33) 1 46 24 85 77

Website:

Địa chỉ: 44, Avenue de Madrid, 92 200 Neuilly sur Seine, France

Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Thương vụ Vũ Anh Sơn

Điện thoại: +33766440205
Email: fr@moit.gov.vn , sonva@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Lê Trọng Tường

Điện thoại: +33752724568