Thương vụ Việt Nam tại Pa-kít-xtan (Kiêm nhiệm Áp-ga-nít-xtan)

Fax: (392) 21 3580 5194

Email: pk@moit.gov.vn

Điện thoại: (392) 21 3580 5193

Website:

Địa chỉ: Plot No.7-B/II, 11th South Street, Phase-II (Ext.). Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Tham tán Thương mại Nguyễn Hồng Tiến

Điện thoại: (+92) 21 3580 5193/ (+92) 332 796 8832
Email: pk@moit.gov.vn