Thương vụ Việt Nam tại Niu Di-lân (Kiêm nhiệm Phi-gi, Sa-moa)

Fax: (+64) 4 8033 777

Email: nz@moit.gov.vn

Điện thoại: (+64) 4 8033 775

Website:

Địa chỉ: Level 2, 90- 92 Dixon str. PO Box 11095, Manners str., Wellington 6142

Tham tán Thương mại Nguyễn Kim Phượng

Điện thoại: (+ 64) 4 8033 775 / (+ 64) 21 425 558
Email: nz@moit.gov.vn; phuongnk@moit.gov.vn; phuongnknz@yahoo.com