Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Fax: (+81) 3 3466 3360

Email: jp@moit.gov.vn

Điện thoại: (+81) 3 3466 3315; (+81) 3 3466 3466

Website:

Địa chỉ: 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062, Japan

Tham tán Thương mại Tạ Đức Minh

Điện thoại: (+81) 3 3466 3315; (+81) 3 3466 3436/ (+81) 90 6317 6868
Email: MinhTD@moit.gov.vn; jp@moit.gov.vn

Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka

Trưởng Chi nhánh Thương vụ Quyền Thị Thúy Hà

Điện thoại: +81 72 276 4166
Email: osaka@moit.gov.vn; quyenhabct@gmail.com