Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi (Kiêm nhiệm Nam-mi-bi-a, Dim-ba-bu-ê, Bốt-xoa-na, Vương quốc Lê-xô-thô, Vương quốc Xoa-di-len, Mô-dăm-bíc)

Fax: (+27) 12 346 8507

Email: za@moit.gov.vn

Điện thoại: (+27) 12 346 8083

Website:

Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave, Waterkloof, Pretoria, South Africa

Bí thư thứ Ba - Phụ trách Thương vụ Đào Mạnh Đức

Điện thoại: (+27) 12 346 8083/ (+27) 76 284 1318
Email: za@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Triệu Hồng Đăng

Điện thoại: (+27) 78231 5356
Email: thdvtmp@yahoo.com; dangth@moit.gov.vn