Thương vụ Việt Nam tại Mi-an-ma

Fax: (+95) 18550220

Email: mm@moit.gov.vn

Điện thoại: (+95) 18566076, ext.103

Website:

Địa chỉ: 28-29 Kyauk Kone Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar

Tham tán Thương mại Võ Thị Ngọc Diệp

Điện thoại: (+ 95) 18566076, ext.103
Email: mm@moit.gov.vn; diepvtn@moit.gov.vn