Thương vụ Việt Nam tại Mê-xi-cô (kiêm nhiệm Goa-tê-ma-la, Ôn-đu-rát, En-xan-va-đo, Bê-li-giê)

Fax: (+52-55) 5254 0023

Email: mx@moit.gov.vn; vietrade.mexico@gmail.com

Điện thoại: (+52-55) 5254 0024

Website:

Địa chỉ: Sudermann # 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo C.P.11560, México D.F.

Tham tán Thương mại Lưu Vạn Khang

Điện thoại: +52 5512 002825
Email: mx@moit.gov.vn, vietrade.mexico@gmail.com