Thương Vụ Việt Nam tại Ma-lay-xi-a

Fax: (603) 3 2141 4696

Email: my@moit.gov.vn

Điện thoại: (603) 2141 4692; (603) 2141 5134

Website:

Địa chỉ: No 4 Persiaran Stonor 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Tham tán Thương mại Phạm Quốc Anh

Điện thoại: (+60) 3 2141 4692/ (+60) 17371 0659
Email: my@moit.gov.vn; anhpq@moit.gov.vn