Thương vụ Việt Nam tại Lào

Fax: (+856) 21454743

Email: la@moit.gov.vn

Điện thoại: (+856) 21451990

Website:

Địa chỉ: 76 Sisangvone Road, Vientiane Lao P.D.R

Tham tán Thương mại Phạm Văn Khánh

Điện thoại: +856 21451990/ +856 209 1808 999; +84 912816215
Email: la@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Hồ Đức Dũng

Điện thoại: (00856 20) 9600 5158
Email: dunghd@moit.gov.vn