Thương vụ Việt Nam tại I-xra-en

Fax: (+972) 774325346

Email: hoalethai@yahoo.com; il@moit.gov.vn

Điện thoại: (+972) 542912951 / (+972) 775329524

Website:

Địa chỉ: Apartment No.3, 10th Floor, Building YOO2, No.19 Nissim Aloni Street, Tel Aviv, Israel

Tham tán Thương mại Lê Thái Hòa

Điện thoại: (+84) 917744493 (viber)
Email: hoalethai@yahoo.com