Thương vụ Việt Nam tại I-ta-li-a (kiêm nhiệm Hy Lạp, Man-ta, Síp, San-ma-ri-nô)

Fax: (+39) 06 841 4072

Email: it@moit.gov.vn

Điện thoại: (+39) 06 841 3913

Website:

Địa chỉ: Via Po 22, 00198 Roma, Italia

Tham tán Thương mại Nguyễn Đức Thanh

Điện thoại: +39 06 841 3913/ +39 3470981570
Email: it@moit.gov.vn, thanhnguyen@moit.gov.vn, vinatrade@hotmail.com