Thương vụ Việt Nam tại I-ran (Kiêm nhiệm Xy-ri, I-rắc)

Fax: 98 21 22009337

Email: ir@moit.gov.vn; tvvniran@ahoo.com

Điện thoại: (+9821) 22411670

Website:

Địa chỉ: No 54, Corner of Borzoo, Ejazi St. (Assef), Zaferaniyeh, Tehran, Iran

Tham tán Thương mại Lê Bá Ngọc

Điện thoại: (+9821) 22411670/
Email: lebangoc11@yahoo.com; ir@moit.gov.vn