Thương vụ Việt Nam tại Hung-ga-ri (Kiêm nhiệm Crô-a-ti-a, Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na)

Fax: (+36) 1 222 7039

Email: hu@moit.gov.vn

Điện thoại: (+36) 1 342 5583; 1 342 9922; 1 342 0963

Website:

Địa chỉ: 1141 Budapest, Thokoly út 41

Bí thư thứ nhất phụ trách thương vụ: Trần Ngọc Hà

Điện thoại: +36308363333
Email: hu@moit.gov.vn