Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông (Kiêm nhiệm Ma Cao)

Fax: (+852) 2865 3808

Email: hk@moit.gov.vn

Điện thoại: (+852) 2865 3218

Website:

Địa chỉ: 17/F, Golden Star Building, No. 20-24 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Tham tán Thương mại Nguyễn Duy Kiên

Điện thoại: (852) 2865 3218
Email: hk@moit.gov.vn; kiennd@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Phạm Chí Cường

Điện thoại: (852) 2527 0495
Email: cuongpc@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Nguyễn Ngọc Hùng

Điện thoại: (852) 2527 0495
Email: hungnh@moit.gov.vn