Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Fax: (0082-2) 364-3664

Email: kr@moit.gov.vn

Điện thoại: (0082-2) 364-3661~2 / 362-2013

Website: http://vietnamexport.com/thuong-vu/tv124.html

Địa chỉ: 6th Fl., Golden Bridge Bldg., No.222 Chungjeongno 3-ga, Seodaemun-gu, Seoul, 120-708, REPUBLIC OF KOREA

Bí thư thứ nhất phụ trách Thương vụ Phạm Khắc Tuyên

Điện thoại: (+82) 02 364-3661~2/ (+82) 0 10-4822-6658
Email: kr@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Ngô Quang Huy

Điện thoại: (+82)-2-364-3662
Email: huyngoquang@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Bùi Việt Trường

Điện thoại: (+82)-2-362-2013
Email: truongbv@moit.gov.vn