Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan

Fax: (+31) 70 381 4205

Email: nl@moit.gov.vn; vntrade@xs4all.nl

Điện thoại: (+31) 70 381 5594

Website:

Địa chỉ: 261 Laan Van New Oost-Indie, 2593 BR, The Hague, The Netherlands

Tham tán Thương mại Võ Thị Ngọc Diệp

Điện thoại: +31703815594/31638898579
Email: diepvomoit@gmail.com; diepvtn@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Phan Thị Nga

Điện thoại: (+84) 975493988