Thương vụ Việt Nam tại Cam-pu-chia

Fax: (+855) 23 217 886

Email: kh@moit.gov.vn

Điện thoại: (+855) 12 831 922

Website:

Địa chỉ: 67 Samdech Pan (ex. 214) Strees Phnom Penh, Cambodia

Tham tán Thương mại Lê Biên Cương

Điện thoại: (+855) 977 831 922
Email: Cuonglb@moit.gov.vn; kh@moit.gov.vn