Thương vụ Việt Nam tại Bun-ga-ri (kiêm nhiệm Ma-xê-đô-ni-a)

Fax: (00 3592) 9635.053

Email: bg@moit.gov.vn

Điện thoại: (00 3592) 9633.173

Website:

Địa chỉ: 1, Jetvarka Str., 1113 Sofia Bulgaria

Bí tphapsbu Nhất, Phụ trách Thương vụ Phạm Tuấn Huy

Điện thoại: +35929632609102
Email: bg@moit.gov.vn / huypt@moit.gov.vn