Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu)

Fax: (+32)2 347 0335

Email: quantn@moit.gov.vn, be@moit.gov.vn

Điện thoại: +32 23 11 89 76; +32 470 49 8333

Website:

Địa chỉ: Avenue de Foestraets 16,1180 Uccle - Brussels, Belgium

Tham tán Công sứ, Trưởng Thương vụ Trần Ngọc Quân

Điện thoại: +32470498333
Email: QuanTN@moit.gov.vn, be@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Nguyễn Hồng Hạnh

Điện thoại: 32477191508

Tùy viên thương mại Trần Trịnh Thanh

Điện thoại: 32470516704

Tùy viên thương mại Vũ Mạnh Cường

Điện thoại: 32471894613

Tùy viên thương mại Nguyễn Việt Anh

Điện thoại: 32470278900