Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan (Kiêm nhiệm Lít-va, E-xtô-ni-a)

Fax: (+48) 22 121 5267

Email: pl@moit.gov.vn

Điện thoại: (+48) 22 114 71 31

Website:

Địa chỉ: Ul. Łucka 20, m. 87, 00-845, Warszawa

Tham tán Thương mại Nguyễn Thành Hải

Điện thoại: (+48) 22 114 71 31/ +48 606.513153
Email: pl@moit.gov.vn, haint@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Ngô Quang Hưng

Điện thoại: (+48) 728 559 568
Email: hungngq@moit.gov.vn