Thương vụ Việt Nam tại Áo (kiêm nhiệm Xlô-ven-ni-a)

Fax: (+43) 1 367 1759

Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at

Điện thoại: (+43) 1 367 1759

Website:

Địa chỉ: Gregor Mendel Strasse 52, 1190 Vienna, Austria

Bí thư thứ hai, phụ trách Thương vụ: Đinh Thị Hoàng Yến

Điện thoại: +4369912088444
Email: at@moit.gov.vn