Thương vụ Việt Nam tại Anh (Kiêm nhiệm Ai-len)

Fax: (+44) 20 3524 1732

Email: uk@moit.gov.vn

Điện thoại: +44 207 207 9825

Website:

Địa chỉ: F 23, Bullingham Mansions Pitt Street

Tham tán Thương mại Nguyễn Cảnh Cường

Điện thoại: +4407585848890
Email: uk@moit.gov.vncuongnc@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Hoàng Lê Hằng

Điện thoại: +4402072250610
Email: hanghl@moit.gov.vn