Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (Kiêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Xa-ra-uy, Ni-giê, Găm-bi-a)

Fax: (+213) 21 60 11 81

Email: dz@moit.gov.vn; nhuanhd@moit.gov.vn

Điện thoại: (+21) 321946070/ (+21) 3559 50 26 58

Website:

Địa chỉ: Villa 30, boulevard du 11 Decembre 1960, El Biar, Val d'Hydra, Alger, Algeria

Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận

Điện thoại: +213559 50 26 58
Email: dz@moit.gov.vn; nhuanhd@moit.gov.vn