Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Xu-đăng, Nam Xu-đăng, Pa-lét-tin, Ê-ri-tơ-rê, Li băng)

Fax: (+202) 37485721

Email:

Điện thoại: (+202) 33366598

Website:

Địa chỉ: Ground floor 23 Mohamed El Ghazali, Dokki, Cairo, Egypt

Tham tán Thương mại Phạm Thế Cường

Điện thoại: (+20) 2 33366598, (+20) 2 37485721/ 00201068190055
Email: cuongpt@moit.gov.vn; eg@moit.gov.vn