Thương vụ Việt Nam tại A-rập Xê-út (Kiêm nhiệm Gióc-đa-ni, Y-ê-men, Ba-ranh)

Fax: (+966) 1454 8844

Email: Hainq@moit.gov.vn

Điện thoại: (+966) 1456 9756

Website:

Địa chỉ: Villa 23, Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; P.O.Box 7822 Riyadh 14211-2518

Tham tán Thương mại Phạm Trung Nghĩa

Điện thoại: (+971) 560686966/ (+ 966) 568689889
Email: arx@moit.gov.vn