Thương Vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin (Kiêm nhiệm Cộng hòa Pa-lau)

Fax: (632) 404 3661

Email: ph@moit.gov.vn

Điện thoại: (632) 404 3659

Website:

Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo Str, Malate District, Manila, Philippines

Tham tán Thương mại Vũ Việt Nga

Điện thoại: (+63 2) 404 3659
Email: ngavuv@moit.gov.vn