Doanh nghiệp 360

Các quy định mới của EU

25.05.2022

EU sửa đổi quy định về mức dư lượng tối đa đối với flutianil trong và trên một số sản phẩm nhất định

Ngày 7 tháng 4 năm 2022 Uỷ ban Châu Âu đã ban hành Quy định số (EU) 2022/566 sửa đổi phụ lục II của Quy định (EC) số 396/2005 về mức dư lượng tối đa đối với flutianil trong hoặc trên các sản phẩm nhất định như trái cây tươi và đông lạnh, các loại hạt; rau tươi và đông lạnh; dầu và trái cây có dầu; trà, cà phê, thảo dược và cacao; các loại gia vị; các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm nêu trên vào Bắc Âu lưu ý xem chi tiết quy định tại đâyhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0566

EU sửa đổi quy định về mức thuỷ ngân tối đa trong cá và muối      

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, EU đã ban hành Quy định số (EU) 2022/617 về việc sửa đổi quy định (EC) số 1881/2006 về mức thuỷ ngân tối đa trong cá và muối. Theo đó, hàm lượng thuỷ ngân trong cá từ mức 0,3 đến 1,0 – tuỳ thuộc vào loại cá và hàm lượng thuỷ ngân trong muối ở mức 0,10.

Các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm nêu trên vào Bắc Âu lưu ý xem chi tiết quy định tại đâyhttps://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/617

EU sửa đổi quy định liên quan dến việc phân loại chất bambermycin và giới hạn dư lượng tối đa của nó trong thực phẩm có nguồn gốc động vật

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Uỷ ban Châu Âu ban hành Quy định (EU) 2022/634 sửa đổi Quy định (EU) 37/2010 liên quan đến việc phân loại chất bambermycin và giới hạn dư lượng tối đa của nó trong thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm nêu trên vào Bắc Âu lưu ý xem chi tiết quy định tại đâyhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0634&from=EN

EU sửa đổi quy định thông số kỹ thuật cho các chất phụ gia thực phẩm

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Uỷ ban Châu Âu đã ban hành Quy định số (EU) 2022/650 về việc sửa đổi Phụ lục của Quy định (EU) 231/2012 quy định các thông số kỹ thuật cho các chất phụ gia thực phẩm được liệt kê trong Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 1333/2008 liên quan đến thông số kỹ thuật đối với natri diacetate (E262).

 Các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm nêu trên vào Bắc Âu lưu ý xem chi tiết quy định tại đây: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/650

Nguồn: Thương vu Việt Nam tại Thụy Điển 

 

In bài Share