Giới thiệu Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ

Giới thiệu Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị và thực hiện Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng và doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài làm cầu nối với doanh nghiệp trong nước, Bộ Công Thương đã ra quyết định số 4401/QĐ-BCT ngày 8 tháng 8 năm 2008 thành lập Tổ tư vấn Lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tổ công tác chịu trách nhiệm tư vấn cho Lãnh đạo Bộ Công Thương về các quyết sách nhằm phát huy tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài trong hợp tác kinh tế, đầu tư, kinh doanh với các nhiệm vụ:

- Đảm bảo nhiệm vụ chính trị phù hợp với tinh thần Nghị quyết 36. Thông báo về chính sách của Đảng và Nhà nước để bà con Việt kiều về đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam;

- Phát huy tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài trong hợp tác kinh tế, kinh doanh và đầu tư;

- Kết nối cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết giữa bà con Việt kiều ở nước ngoài;

- Kết nối hệ thống doanh nghiệp Việt kiều và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam;

- Ghi nhận và tuyên dương đóng góp tích cực của bà con Việt kiều đặc biệt là các doanh nhân kiều bào;

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp của trí thức kiều bào và giới doanh nhân vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nhiều hơn nữa đầu tư về nước của bà con Việt kiều.

Sau 7 năm hoạt động, Tổ công tác đã thu được các kết quả:

- Xây dựng và tăng cường quan hệ hợp tác gắn bó giữa các cộng đồng doanh nhân Việt kiều tại các nước trên thế giới;

- Khuyến khích Việt kiều trở thành đầu mối kết nối doanh nhân, công ty và tổ chức nước ngoài với đối tác trong nước;

- Tổ chức các sự kiện tạo diễn đàn để cung cấp thông tin và trao đổi với doanh nhân Việt kiều về chính sách đầu tư - kinh doanh theo hướng mở cửa và hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế, môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của kiều bào khi về nước;

- Cung cấp thông tin cập nhật về các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhu cầu hợp tác, đầu tư, kinh doanh theo từng ngành hàng, lĩnh vực tới các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Việt kiều;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đầu tư.

Trong tình hình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục gia tăng cả về số lượng và địa bàn cư trú, có cuộc sống ổn định, có tiềm lực về tri thức và kinh tế, có vị trí và ảnh hưởng trong xã hội sở tại. Tình hình quốc tế trong nước và những yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới đòi hỏi công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần được tăng cường, ngày 19 tháng 5 năm 2015, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết trên, phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Tổ Công tác sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát triển vững mạnh, nâng cao uy tín, tham gia tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước sở tại; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.